ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGBITS

Door gebruik te maken van de diensten van youngbits, geeft de bezoeker en/of cliënt aan, kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. Wanneer men een account aanschaft, een dienst afneemt of met youngbits samenwerkt dan gaat men akkoord met deze voorwaarden. De cliënt verklaart youngbits nimmer aansprakelijk te stellen voor on- derbrekingen van de dienstverlening op het gebied van webdesign, webhosting, audiovisuele producties, fotografie en/of facilitaire ondersteuning door youngbits ten gevolg van gepland onderhoud, noodonderhoud aan het netwerk, overmacht en uitval als gevolg van nalatigheid van een derde, ddos attack en/of hack poging.


Artikel 1. Voorwaarden


Artikel 2. Offertes


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst


Artikel 4. Prijzen


Artikel 5. Duur en beeindiging


Artikel 6. Afleverings- en leveringstermijnen


Artikel 7. Reclame door koper


Artikel 8. Aansprakelijkheid


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid


Artikel 10. Betaling


Artikel 11. Overmacht


Artikel 12. Toepasselijk recht


Artikel 13. Geschillen


Artikel 14. Wijzigingen


Artikel 15. Inwerkingtreding